จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 34.231.21.123
คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (Practicum 1)
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศและกระทง ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
มาเช็คกันหน่อยจะสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต้องเตรียมเงินเท่าไร
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองแทนบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบได้
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภากร โพธิ์ดง
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
รายงานผลการสอบประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2562
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธี SET ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู
โครงการ Great Good Friends
โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประมวลภาพ โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ ห้องพระบาง อาตาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522