¶֧
::Education Contents::
::Content::
::ѷ::
::Edu@QRCode::
::Դ::
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประกาศการเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ขั้นตอนการยื่นความประสงค์จัดส่งเอกสารใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ(กรณีสำเร็จการศึกษา)
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522