สายตรงคณบดี
::Education Contents::
::สื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ::
::โทรทัศน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้นี่นี้::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 23.20.60.138
ขอเชิญอาจารย์ คณะครุศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีัถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
รายละเอียดการอบรมครูประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2560 อบรมวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดการอบรมครูประจำการ-ประจำปีงบประมาณ-2560
เอกสารประเมินอบรมหลักสูตรครูประจำการ ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้รับวุฒิบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน รุ่นที่ 3 ทั้งหมด 3 หลักสูตร
แบบฟอร์มวุฒิบัตรโครงการอบรมพัฒนาครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ สำหรับการเปิดอบรมของ 5 หลักสูตร ประจำห้องเรียนที่ใดบ้างครับ (อบรมครูประจำการ)
ประชาสัมพันธ์เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้เป็นแบบอย่างเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ขอเชิญชวนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560
ประชาสัมพันธ์สำหรับการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ปีการศึกษา 2560
เปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน
ขอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ ๓)
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภททุนช่วยงาน ประจำปี 2/2559
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประทุนเรียนดีและทุนสงเคราะห์ ประจำปี 2559
เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
กำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
อบรม STEM Education สเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีการประชุมกีฬาและแถลงข่าวประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ นครสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 24 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่
เข้าร่วมการประชุมระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิธีไว้ครูมหาวิทยาลัยราชภภัฏนครสวรรค์
พิธีประกาศเจตนารมย์ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522