สายตรงคณบดี
::Education Contents::
::สื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ::
::โทรทัศน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้นี่นี้::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.205.164.202
บัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอคณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาผุ้เป็นแบบอย่างเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการนำเสนอผลงาน ประกวดสื่อการเรียนรู้สู่บูรณาการอาเซียน
โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถิติจำนวนนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการคิด และทักษะชีวิต นักศึกษาวิชาชีพครู
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกชมรม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กำหนดการทุนการศึกษามูลนิธิ SET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๔ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมซ่อมเสริม
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิการตรวจติดตามการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการคิดและทักษะชีวิต นักศึกษาวิชาชีพครู โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมประกวดดาว เดือน ครุศาสตร์โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล (ขั้นพื้นฐาน)
ประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ๑-๒๕๕๙โครงการบริการวิชาการ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนหย่วยบูรณาการอาเซียน ระยะที่ ๓ การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดผลงาน และสรุปแนวปฏิบัติที่ดี
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522