สายตรงคณบดี
::Education Contents::
::สื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ::
::โทรทัศน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้นี่นี้::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 23.20.16.129
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถิติจำนวนนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์
โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่า
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนหน่วยบูรณาการอาเซียน กิจกรรม ประกวดสื่อการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
โครงการอบรม กรรมการผู้ตัดสินแบดมินตัน ระดับ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนหน่วยบูรณาการอาเซียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559
ประกาศกำหนดการส่งผลการเรียน สำหรับอาจารย์
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรม ศิลปะ แบบร่วมมือ สำหรับเด็กปฐมวัย
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๔ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมซ่อมเสริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรม และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ปี ค.บ. ๕ ปี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบฟอร์มกรอกรายชื่อสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
การเปิดจองรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET)
การรับสมัครทุนสงเคราะห์ มูลนิธิ SET
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษาโครงการอบรม กรรมการผู้ตัดสินแบดมินตัน ระดับ 3
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสอนหน่วยบูรณาการอาเซียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ศิลปะ แบบร่วมมือ สำหรับเด็กปฐมวัย
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522