สายตรงคณบดี
::Education Contents::
::สื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ::
::โทรทัศน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้นี่นี้::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.158.212.93
การเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)
ประชาสัมพันธ์ สำหรับการอบรมโครงการฝึกปฏิบัติการหลักสูตร ในหัวข้อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาเข้าห้องสอบ
คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญร่วมงานกษิณาลัย 60 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กำหนดการประชุม คณะกรรมการคุมสอบและผู้อำนวยการสนามสอบ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมในงาน freshy boy and girl disco party 2017
แจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาระหว่างวันที่ 1 -30 ก.ค. 2560
รายละเอียดการอบรมครูประจำการ-ประจำปีงบประมาณ-2560
เอกสารประเมินอบรมหลักสูตรครูประจำการ ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์สำหรับการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ปีการศึกษา 2560
เปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน
ขอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ ๓)
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภททุนช่วยงาน ประจำปี 2/2559
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประทุนเรียนดีและทุนสงเคราะห์ ประจำปี 2559
เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานอบรม STEM Education สเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐พิธีการประชุมกีฬาและแถลงข่าวประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ นครสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 24 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่เข้าร่วมการประชุมระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีไว้ครูมหาวิทยาลัยราชภภัฏนครสวรรค์พิธีประกาศเจตนารมย์ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522