สายตรงคณบดี
::Education Contents::
::สื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ::
::โทรทัศน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้นี่นี้::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 107.22.56.104
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีในจัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชี้แจ้งงบประมาณในการใช้จ่ายการอบรมหลักสูตรครูประจำการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอเชิญชวน อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560
รายละเอียดพร้อมใบสมัครการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร อบรมครูประจำการ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐานให้มารับวุฒิบัติได้
แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน รุ่นที่ ๓
กำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม2560
แจ้งกำหนดการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ตารางสอน มาตรฐานชุดที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร เรียนตั้งแต่วันที่ 3 – 12 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์สำหรับการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ปีการศึกษา 2560
เปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน
ขอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ ๓)
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภททุนช่วยงาน ประจำปี 2/2559
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประทุนเรียนดีและทุนสงเคราะห์ ประจำปี 2559
เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
กำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามวงจร PDCA วันที่ 24 มิถุนายน 2560พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเข้าร่วมศึกษาดูงานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ณ จังหวดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2560กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560
สัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกประสบการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙การศึกษาความรู้ของท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วาด..ตัด..ปะ ศิลปะสำหรับครูปฐมวัยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522