สายตรงคณบดี
::Education Contents::
::สื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ::
::โทรทัศน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้นี่นี้::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.80.73.240
โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่า
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนหน่วยบูรณาการอาเซียน กิจกรรม ประกวดสื่อการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
โครงการอบรม กรรมการผู้ตัดสินแบดมินตัน ระดับ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนหน่วยบูรณาการอาเซียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559
ประกาศกำหนดการส่งผลการเรียน สำหรับอาจารย์
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรม ศิลปะ แบบร่วมมือ สำหรับเด็กปฐมวัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรม ศิลปะ แบบร่วมมือ สำหรับเด็กปฐมวัย
ประกาศรายชื้อผู้เข้าอบรม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๔ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมซ่อมเสริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรม และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ปี ค.บ. ๕ ปี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบฟอร์มกรอกรายชื่อสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
การเปิดจองรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET)
การรับสมัครทุนสงเคราะห์ มูลนิธิ SET
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.บป.
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522