จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 18.207.130.162
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา 3/2562
ประกาศ เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราว และให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยปัจจุบัน โดยไม่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาฯ ฉบับที่ 2
ประกาศ เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราว และให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยปัจจุบัน โดยไม่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 มาตรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ NSRU สู้ COVID-19
มาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19 ฉบับที่ 5 การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร
แนวทางปฏิบัติการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2562ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับว่าที่บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
เอกสารขออนุญาตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการ และบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC
โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นที่ 2 s.s.b.t.c. สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องค้น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมตัวแทน สทศ NIETS เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
สร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา
จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู
โครงการ Great Good Friends
โครงการอบรมการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522