สายตรงคณบดี
::Education Contents::
::สื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ::
::โทรทัศน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้นี่นี้::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.81.54.46
กำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม2560
ตารางสอน มาตรฐานชุดที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร เรียนตั้งแต่วันที่ 3 – 12 เมษายน 2560
ตารางการอบรม หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา ห้อง 1 วันที่ 3-12 เมษายน 2560
รายชื่อ ผู้ฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน หลักสูตรการวิจัยทางการศึกษา ห้อง 1 และ ห้อง 2
รายชื่อ ผู้ฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
รายชื่อ ผู้ฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน หลักสูตรการบริหารจัดการในห้องเรียน
รายชื่อ ผู้ฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ประกาศการส่งผลการเรียนนักศึกษา เพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐาน ความเป็นครู รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 20 -31 มีนาคม 2560
เปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน
ขอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ ๓)
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภททุนช่วยงาน ประจำปี 2/2559
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประทุนเรียนดีและทุนสงเคราะห์ ประจำปี 2559
เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
กำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกาา ประเภททุนช่วยงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
สัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกประสบการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙การศึกษาความรู้ของท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วาด..ตัด..ปะ ศิลปะสำหรับครูปฐมวัยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 2/2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522