สายตรงคณบดี
::Education Contents::
::สื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ::
::โทรทัศน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้นี่นี้::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.161.95.0
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559
ประกาศกำหนดการส่งผลการเรียน สำหรับอาจารย์
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรม ศิลปะ แบบร่วมมือ สำหรับเด็กปฐมวัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรม ศิลปะ แบบร่วมมือ สำหรับเด็กปฐมวัย
ประกาศรายชื้อผู้เข้าอบรม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ขอเชิญอาจารย์คณะครุศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559
ตารางการแข่งขัน สิงห์ครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ ๘
การอบรมมาตรฐานคุรุสภา 9 มาตรฐาน การวิจัยทางการศึกษา และ การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมซ่อมเสริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรม และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ปี ค.บ. ๕ ปี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบฟอร์มกรอกรายชื่อสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
การเปิดจองรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET)
การรับสมัครทุนสงเคราะห์ มูลนิธิ SET
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.บป.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522