สายตรงคณบดี
::Education Contents::
::สื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ::
::โทรทัศน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้นี่นี้::
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 66336 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2551
IP ของคุณ คือ 54.146.176.30
ค่ายเตรียมความพร้อมคณิต...พิชิตฝัน ( ครั้งที่ 1 )
เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปรับปรุงใหม่ (6 กุมภาพันธ์ 2560)
เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปรับปรุงใหม่ (31 มกราคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมมาตรฐานชุดที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนตั้งแต่วันที่ 28มกราคม 25560 - 25กุมภาพันธ์2560 ห้อง 935
เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รับสมัครโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
บัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอคณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ ๓)
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภททุนช่วยงาน ประจำปี 2/2559
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประทุนเรียนดีและทุนสงเคราะห์ ประจำปี 2559
เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
กำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกาา ประเภททุนช่วยงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การศึกษาความรู้ของท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้องกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วาด..ตัด..ปะ ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 2/2559ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิการตรวจติดตามการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522