จดหมายถึงคณบดี
::Education Contents::
::Content::
::โทรศัทน์ครู::
::Edu@QRCode::
::ติดตามเราได้ที่::
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "; echo""; echo""; echo""; //$cmdSQL = "SELECT * FROM filestore WHERE fileOwner_Id = $choice"; //$resultPicture = mysql_query($cmdSQL); //$objData2=mysql_fetch_object($resultPicture); if($obj->info_file!=NULL){ $DataFileNameList=explode(";",$obj->info_file); echo""; echo""; }else{ echo""; } echo""; echo""; }else{ echo"ไม่มีข้อมูล"; } ?>
หัวข้อข่าว".$obj->info_title."
วันที่ประกาศ".$obj->info_date."
รูปประกอบข่าวinfo_pic.">
รายละเอียดข่าว".$obj->info_detail."
ไฟล์เอกสาร"; $count=0; while($DataFileNameList[$count]!=NULL){ echo "
ไฟล์ที่".($count+1)." คือ ".$DataFileNameList[$count]."
"; echo "
"; $count++; } echo "
ไฟล์เอกสารไม่มีไฟล์ใดแนบมา
ผู้รายงาน".$obj->info_owner."
แหล่งข่าว".$obj->info_ref."
Copyright 2011 Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University All rights reserved
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Provinc Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522