• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2564

05-04-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2563

12-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รหัส 58 ให้เข้ามากรอกข้อมูลภาษาการมีงานทำ

08-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เปิดรับสมัครครู

05-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนที่ได้รับจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

02-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับนายภภูมิ อินภูมี และณัฐวุฒิ ฉิมพาลี และ สุรีพร จันทร์ขำ ประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 1

27-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ฯ 21 มีค 64

21-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 8

21-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

20-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

20-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ 2-3

19-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการลูกเสือ

13-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรธรม จริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาความเป็นครู สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

19-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์

22-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

01-02-2021 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม โครงการ สนส.สัญจร

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

พนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการ สเวนเซ่นส์ เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานทำอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการหน้าร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัคร IT Support

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขานครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม