• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

การแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

09-11-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

บัณฑิตที่ยืนยันเข้ารับและยังไม่ได้ชำระเงินค่ารายงานตัวบัณฑิต ให้เข้าไปพิมพ์เอกสาร การชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคาร กรุงไทย ได้ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 10 - 12 พ.ย. 2563

09-11-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเก้าสู่โลกการทำงาน(ปัจฉิมนิเทศ) ในที่ 17 พ.ย. 2563

06-11-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 มูลนิธีอายิโนะโมะโต๊ะ

03-11-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร พิมพันธุ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

30-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแจ้งรายชื่อและขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (กองพัฒนานักศึกษา)

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

สอบวัดแววความเป็นครูของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

13-11-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

มอบทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563

11-11-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับการประเมิน วิพากษ์หลักสูตร

05-11-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มวิชาชีพครูและหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

05-11-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง

30-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราขทาน ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง

22-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

16-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL AL และ PLC ระหว่างวันที่ 15-18 คุลาคม พ.ศ.2563

15-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อบรมการผสมอาหารและการให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนหนองแว่น จังหวัดอุทัยธานี

03-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพวันที่ 2 ของการจัดโครงการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

07-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

04-08-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

พนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการ สเวนเซ่นส์ เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานทำอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการหน้าร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัคร IT Support

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขานครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม