• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & Activities

Education-News

พิธีรับมอบเทียนพรรษาเพื่อนำถวายต่อ ณ วัดโพธิ์ธาราม จังหวัดนครสวรรค์

27-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564

27-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

23-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

21-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา

19-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

16-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

Activities

Education-Activities

ประชุมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิศวกรสังคม

24-06-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประชุมทีมงานบริหาร เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

22-06-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

21-06-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

14-06-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์

02-06-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

18-05-2021 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

Training

Education-Training

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรธรม จริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาความเป็นครู สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

19-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์

22-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

01-02-2021 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม โครงการ สนส.สัญจร

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

27-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

27-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

15-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

พนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการ สเวนเซ่นส์ เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานทำอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

Scholarship

Education-Scholarship

ทุนการศึกษา-มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง(ทดแทนทุนเดิม)ประจำปีการศึกษา2564ฉบับแก้ไข

15-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์

Scholarship

Education-Scholarship

เปิดรับสมัครผู้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปี ค.ศ.2021-2022

15-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม

15-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

เครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ