• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในส่วนของคณะครุศาสตร์

25-05-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ลงเคะแนนเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในสัดส่วนของคณะ

24-05-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ผลการนับคะแนนการสรรหาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

15-05-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

12-05-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

05-05-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

01-05-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

18-03-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนห้วยถั่วใต้

05-03-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ชาวบ้านชุมชนหนองแว่น

05-03-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

กีฬาภายในครุศาสตร์ ภายใต้ชื่อ รวมพลคนเรียนครู ครั้งที่ 2

02-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

จัดประชุมสำนักงานคณะครุศาสตร์

30-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8 ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563

28-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

05-03-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์

27-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

21-02-2020 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นที่ 2 s.s.b.t.c. สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องค้น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

14-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมตัวแทน สทศ NIETS เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

30-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

สร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา

28-01-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ รับสมัครงาน

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม นครสวรรค์

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การก่อสร้าง/การตกแต่ง นครสวรรค์, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เชียงราย, เพชรบูรณ์

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

Product Specialist ห้องปฏิบัติการแล็บ (ประจำเขตเหนือตอนล่าง) กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, สุโขทัย

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์

12-02-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศรับสม้ครพนักงานประจำสำนักงาน บริษัทโกสบอล

18-10-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม