• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

12-05-2021 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์

11-05-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

11-05-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

11-05-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

11-05-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

05-05-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

18-05-2021 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ฯ 21 มีค 64

21-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 8

21-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

20-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

20-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ 2-3

19-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรธรม จริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาความเป็นครู สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

19-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์

22-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

01-02-2021 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม โครงการ สนส.สัญจร

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

พนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการ สเวนเซ่นส์ เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานทำอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการหน้าร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัคร IT Support

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขานครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม