• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 7 ม.ค.64

08-01-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศเรื่องการปรับการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07-01-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จาก ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

แจ้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้เข้าร่วมการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู (โครงการบังคับของคณะครุศาสตร์)

16-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

แจ้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ให้เข้าร่วมการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู (โครงการบังคับของคณะครุศาสตร์)

16-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

16-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1

23-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

คณะกรรมการพิจารณาทุน SET คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นกรรมการ การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ให้นักศึกษาได้รับทุน SET

22-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

22-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู

21-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอนและโครงงานคณิตศาสตร์

02-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

29-11-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม โครงการ สนส.สัญจร

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

16-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL AL และ PLC ระหว่างวันที่ 15-18 คุลาคม พ.ศ.2563

15-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อบรมการผสมอาหารและการให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนหนองแว่น จังหวัดอุทัยธานี

03-09-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

พนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการ สเวนเซ่นส์ เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานทำอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานบริการหน้าร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัคร IT Support

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขานครสวรรค์

16-07-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม