• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561

07-05-2018 Webmaster

ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการคุรุพัฒนา หรือโครงการ EPLC

30-04-2018 ICEIT

กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

22-04-2018 Webmaster

ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

09-04-2018 Webmaster

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่จบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

03-04-2018 ICEIT

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 มาทำเรื่องขอใบประกอบวิชาชีพครู

25-03-2018 ICEIT

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

การอบรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี

22-05-2018 Webmaster

การปฐมนิเทศ ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

01-05-2018 Webmaster

อบรมการพัฒนากกิจกรรมการสอนภาษาไทย ตามแนวคิด Active Learning 27 เมษายน 2561

27-04-2018 Webmaster

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

27-04-2018 Webmaster

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รดน้ำขอพรปีใหม่สงกรานต์

10-04-2018 Webmaster

โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษครูคืนถิ่น

24-03-2018 Webmaster

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)

07-05-2018 ICEIT

ประชาสัมพันธ์ห้อง อบรม 9 มาตรฐาน

28-04-2018 ICEIT

ตารางเรียนมาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561

17-04-2018 ICEIT

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

16-04-2018 ICEIT

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561

16-04-2018 ICEIT

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

04-04-2018 Webmaster

อ่านเพิ่ม