• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & Activities

Education-News

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์

23-09-2021 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่

20-09-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

08-09-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประชุมเกณฑ์การให้คะแนนสำหรบคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

01-09-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

27-08-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประชุมการจัดสรรงบประมาณประจำปี

26-08-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

Activities

Education-Activities

ประชุมคณะกรรมการคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

05-08-2021 นายราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิศวกรสังคม

24-06-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประชุมทีมงานบริหาร เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

22-06-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

21-06-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์

02-06-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

18-05-2021 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

Training

Education-Training

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรธรม จริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาความเป็นครู สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

19-03-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์

22-02-2021 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

01-02-2021 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม โครงการ สนส.สัญจร

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24-12-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63

17-10-2020 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

การรับสมัครสอบแข่งขันเข้าบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร

16-09-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

08-09-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

แนะนำบริษัทฯ รับสมัครงาน

26-08-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อเข้าโครงการผู้จัดการรุ่นใหม่

19-08-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

27-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

27-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

Scholarship

Education-Scholarship

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการรับสมัครของทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ประจำปีการศึกษา 2564

06-08-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย

06-08-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนการศึกษา-มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง(ทดแทนทุนเดิม)ประจำปีการศึกษา2564ฉบับแก้ไข

15-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์

Scholarship

Education-Scholarship

เปิดรับสมัครผู้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปี ค.ศ.2021-2022

15-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม

15-07-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

เครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ