• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

       ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration

       หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลิกลักษณะเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และมีความรู้เป็นเลิศทางด้านการบริหารการศึกษา สามารถทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษา ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน โดยให้ผู้เรียนนำประสบการณ์มาบูรณาการกับศาสตร์สากล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักบริหารการศึกษาระดับสูง
  • นักนิเทศการศึกษาระดับสูง
  • นักวิชาการศึกษาระดับสูง
  • ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารระดับสูง
  • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาหรือมหาบัณฑิตสาขาอื่นและ
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตทั้งในและต่างประเทศที่ กพ. รับรอง มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีผลสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 500 หรือผลการสอบ IELTS ที่ระดับคะแนน 5.5 ในกรณีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและสอบให้ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษาทั้งนี้ให้ประกาศเป็นปีๆ ไปและ
  • เคยทำวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย โดยมีผลการวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา ที่มีคุณภาพซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1
(1.1)
แบบ 2
(2.1)
กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน 6* 6*
กลุ่มวิชาสัมพันธ์ - 6
กลุ่มวิชาเฉพาะ - 18
    1. วิชาเฉพาะด้านบังคับ - 12
    2. วิชาเฉพาะด้านเลือก 3* 6
วิทยานิพนธ์ 48 36
รวม 48 60
หมายเหตุ * รายวิชาไม่นับหน่วยกิต

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา3(2-2-5)
1131139เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา3(2-2-5)
1166901วิทยานิพนธ์8
รวม8

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166657สัมมนาการออกแบบการวิจัยทางการบริหารการศึกษา3(2-2-5)
1166901วิทยานิพนธ์8
รวม8

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901วิทยานิพนธ์8
รวม8

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901วิทยานิพนธ์8
รวม8

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901วิทยานิพนธ์8
รวม8

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901วิทยานิพนธ์8
รวม8

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1006110ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา3(2-2-5)
1131139เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาการบริหารองค์การทางการศึกษา3(2-2-5)
1166501การบริหารองค์การทางการศึกษา3(2-2-5)
รวม3

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166504สัมมนาทางการบริหารการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ3(2-2-5)
1146510การวิจัยเชิงปริมาณ3(2-2-5)
1166502ภาวะผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์3(2-2-5)
1166653การนิเทศในการบริหารการศึกษา3(2-2-5)
รวม12

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166657สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา3(2-2-5)
1146511การวิจัยเชิงคุณภาพ3(2-2-5)
1166503นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา3(2-2-5)
รวม9

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901วิทยานิพนธ์12
รวม12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901วิทยานิพนธ์15
รวม15

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901วิทยานิพนธ์9
รวม9