• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์สำหรับการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์สำหรับการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ปีการศึกษา 2560 

ประเภททุนที่เปิดรับ มี 2 ประเภท

                     1. ประเภทขอรับทุนการศึกษาทั่วไป
                           1.1 เป็นนักศึกษา ที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
                           1.2 มีผลการเรียนในปีที่ผ่านมา
                                 ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 75 เปอร์เซ็นต์
                           1.3 มีความขยัน อดทน มีความประพฤดี และมีความตั้งใจจะศึกษา
                           1.4 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน หรือ กำพร้า ขาดผู้มีอุปการะเลี้ยงดู

                        2. ประเภทขอรับทุนการศึกษา ประเภทพิการ - พิเศษ
                           2.1 เป็นนักศึกษา ที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และมีความตั้งใจจะศึกษา
                           2.2 มีความพิการอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
                           2.3 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน หรือ กำพร้า ขาดผู้มีอุปการะเลี้ยงดู
                           2.4 บัตรคนพิการ

เอกสารประกอบการสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา
                            1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
                     2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร 1 ชุด
                     3. สำเนาใบรายงานผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมประทับตราของสถานศึกษา 1 ชุด
                     4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  1 รูป 


สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถติต่อได้ที่กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 
เวลา 08.30 - 16.30 น.