• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายชื่อผู้รับวุฒิบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน รุ่นที่ 3 ทั้งหมด 3 หลักสูตร

รายชื่อผู้รับวุฒิบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๙
- หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 3
- หลักสูตร การบริหารจัดการในห้องเรียน รุ่นที่ 3

- หลักสูตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 
สามารถมาติดต่อขอรับวุฒิบัติได้ที่อาคาร 14 ชั้น 6 ห้อง 14602