• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครบทความวิชาการ บทความวิจัย

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เปิดรับสมัครบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
สมัครได้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2561
ต่อต่อได้ที่ คุณนภัทร บุตรพริ้ง เบอร์โทรศัพท์ 08-1735-0621 email : edujournal@nsru.ac.th

เอกสารคำแนะนำและใบสมัคร ตามไฟล์เอกสารที่แนบ