• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้ง การส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับครูที่ส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถส่งได้ที่ อาคาร 14 ชั้น 8 ห้อง 14807
ที่คุณ เบญจพรรณ ทองคำน้อย เบอร์โทร 08-9856-8104