• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ที่จะมาอบรมวันที่ 27-28 มกราคม 2561โดยจัดอบรมที่อาคาร 5 ห้อง 511 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 08.30 น. - 16.00 น. และในส่วนของมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียนขอยกไปเป็นรุ่นที่ 2 เนื่องจากจำนวนบุคคลที่เข้ารับการอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ขอขอบคุณครับ