• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งนักศึกษาที่สมัครเป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

แจ้งนักศึกษาที่สมัครเป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้มาประชุมในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม อาคาร ๙ (ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยให้มากันให้พร้อมเพียง (เพราะจะแจ้งข้อมูลและแจกเอกสารพร้อมป้ายชื่อ) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ดังแนบ