• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาภาษาไทย

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาภาษาไทย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และในการนี้ได้กล่าวชี้แจง การพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป้นไปตามนโยบายของคุรุสภา และ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรภาษาไทย เพื่อประโยขน์แก่่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกคน ภายใต้การบริหารของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง