• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ย่านมัทรี ด้านคุณธรรม จริยธรรม : บริหารจิต เจริญปัญญา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ย่านมัทรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี พร้อมทั้งแนะนำ ข้อคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของคุรุสภา ในการนี้ นักศึกษายังได้รับการเทศน์สอน จากเจ้าอาวาท วัดเทพนิมิตรโฆสิตาราม จ.นครสวรรค์ และยังได้สอนการนั่งสมาธิ กรรมฐาน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจิต ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความต้องการให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทางด้านธรรมะ และนำหลักธรรม มาใช้ในดำเนินชีวิต เป็นโครงการดีดี ที่มีเพื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกคน ภายใต้การนำบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์