• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 1
เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561 ณ ห้อง 935 อาคาร 9 (คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอใน) เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกษิรา  บุญพันธ์

2. นางสาวอัญชลีพร  เฮียะหลง

3. นางสาวกมาตุ  จันทร์เพ็ง

4. นางยุพิน  พร้อมวงษ์

5. นางสาวอังกินันท์  ไสยสิทธิ์

6. นางสาวกิตติยา  อินสอน

7. นางสาวชมพู่  อาจสว่าง

8. นางสาวดาริณี  ตีนเขียว

9. นางสาวธัญวรัตน์  แซ่ยั่ง

10. นางสาวนฤมล  สุขมาก

11. นางสาวชนนิกานต์  กันทะวงษ์

12. นางสาวพูนศรี  เอี่ยมวิจารย์

13. นางสาวภารตา  จันทร์สว่าง

14. นายวิรัตน์  ลิ้มธนาวาณิชย์

15. นางสาวอรวลัญช์  น้อยสมวงษ์

16. นางสาวอารียา  กาไสย