• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561 ณ ห้อง 922 อาคาร 9 (คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอใน) เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

นายวิทยา  ทองศรี

นายญุตม์  ปานบัว

พรุ่งนี้อบรม ที่อาคาร 15 กับท่านอาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม