• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อบรมการพัฒนากกิจกรรมการสอนภาษาไทย ตามแนวคิด Active Learning 27 เมษายน 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมการพัฒนากกิจกรรมการสอนภาษาไทย ตามแนวคิด Active Learning โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และ วิทยากรในการบรรยาย อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ที่มาถ่ายทอดความรู้ ในส่วนของ Active Learning การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเป็นอย่างมาก โดย ครู ที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอน และนักเรียนจะได้รับความรู้ และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ