• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ห้อง อบรม 9 มาตรฐาน

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
เริ่มอบรมในวันที่ 30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 923 อาคาร 9 (คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอใน) เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตารฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เริ่มอบรมในวันที่ 30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 935 อาคาร 9 (คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอใน) เวลา 09.00 น. - 16.00 น.