• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การปฐมนิเทศ ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการ ปฐมนิเทศ ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้การบรรยายในส่วนของแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเป็นไปตามทิศทางของคุรุสภา พร้อมทั้งยกระดับในด้านสมรรถนะของนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูให้มีความพร้อม ต่อการออกไปสู่วิชาชีพครู โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งผู้อนวยการโรงเรียนต่างๆ และครูพี่เลี้ยง โดยเป็นการขับเคลื่อนในการพัฒนาไปพร้อมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพครูนั้น จะได้เสริมสร้างและมีคุณภาพต่อไป โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณธครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์