• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
 
เป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างความสุขและความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎรแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการประกอบอาชีพให้ราษฎร สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ และปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดขยายผล พระราชกรณียกิจในทุกด้านไปสู่ราษฎร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันสำคัญของประเทศ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีส่วนช่วยในการสานต่อแนวพระราชดำริไปสู่วงกว้างมากขึ้น โดยมีกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด
 
คุณสมบัติเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
 
1. เป็นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและรับรางวัลต่าง ๆ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แต่ละภูมิภาค
 
2. เยาวชนเพศชาย หรือหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 13 - 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ใน สถาบันการศึกษาจำนวนไม่เกิน 2 คน ต่อสถาบันฯ
 
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 
4. มีผลงานสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หรือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
และทฤษฏีตามแนวพระราชดำริ
 
5. มีประสบการณ์การออกค่าย หรือกิจกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
6. ผู้ปกครองต้องอนุญาตให้นักเรียนในความปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม RDBP Camp Extra ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://rdpbcamp.com/rdpb08/index.php