• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)

แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)

เดือน พฤษภาคม 2561

มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา    

                  - อบรมวันที่ 10,11,14,15,16,17,18,21,22,23 พฤษภาคม 2561   สมัครวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561

มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

                  - อบรมวันที่ 12,13,19,20,24,25,26,27,28,29 พฤษภาคม 2561   สมัครวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561

เดือน มิถุนายน 2561

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

                  - อบรมวันที่ 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14 มิถุนายน 2561                สมัครวันที่ 12-29 พฤษภาคม 2561

มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

                 - อบรมวันที่ 2,3,9,10,15,16,17,18,19,20 มิถุนายน 2561            สมัครวันที่ 12-29 พฤษภาคม 2561

เดือน กรกฎาคม 2561

มาตรฐานที่ 8  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    

                 - อบรมวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2561                                           สมัครวันที่ 9-20 มิถุนายน 2561

มาตรฐานที่ 6 การพัฒนาหลักสูตร

                 - อบรมวันที่ 11-20 กรกฏาคม 2561                                         สมัครวันที่ 9-20 มิถุนายน 2561