• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (SAR Week) วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (SAR Week) ในแต่ละหลักสุตรได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (SAR) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด ให้การบรรยายในครั้งนี้ โดยแต่ละหลักสูตรจะได้นำไปพัฒนางานประกันคุณภาพ ให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการประเมินระดับหลักสูตร