• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ เพ็งประภา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับคัดเลือกนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่2

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ เพ็งประภา นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่2” ประจำปี 2561 ณ คณะศรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา