• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กาหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคพิเศษ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. จำนวนรับเข้ำศึกษำ จำนวน ๑๘๐ คน
๒. กำหนดกำรรับสมัคร
     ๒.๑ รับสมัครวันที่ ๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
     ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
     ๒.๓ สอบคัดเลือก ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
           - ข้อเขียน   เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
           - ข้อสอบสัมภาษณ์   เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
     ๒.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
     ๒.๕ รายงานตัวเข้าศึกษาและชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ ๕ ถึง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
     ๒.๖ เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๔. ขั้นตอนกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ
     ๔.๑ ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://regis.nsru.ac.th/
     ๔.๒ ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องส่งข้อมูลผ่านระบบรับสมัครตามกาหนดการรับสมัคร
     ๔.๓ ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร พร้อมแบบชาระเงินค่าสมัครและค่าคู่มือการสมัคร ชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่ระบุไว้ในแบบชาระเงิน รวมเป็นเงิน ๓๕๐ บาท
            - ค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท
            - ค่าคู่มือการสมัคร ๕๐ บาท
     ๔.๔ ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครโดยรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ และหลักฐานการชาระเงินพร้อมรับคู่มือการสมัคร ณ กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา อาคาร ๘ ห้อง ๘๑๑
     ๔.๕ เมื่อกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสถานะการรับสมัครทาง Web Site คือ http://regis.nsru.ac.th/
     ๔.๖ เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

๕. หลักฐำนประกอบกำรสมัคร
     ๕.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
     ๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน ๑ ชุด
     ๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
     ๕.๔ สาเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษา หรือ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) จานวน ๑ ฉบับ
     ๕.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล จานวน ๑ ชุด

๖. อัตรำค่ำเล่ำเรียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่าย ดังนี้
     ๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
     ๖.๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
     ๖.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบ