• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานให้การการต้อนรับและกล่าวเปิดการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์