• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์