• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรผลิตครูตามนโยบายรัฐบาล

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรผลิตครูตามนโยบายรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูตามนโยบายรัฐบาล ด้วยความร่วมมือของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรผลิตครูตามนโยบายรัฐบาล แก่คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561