• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งนักศึกษาให้มาดำเนินการรับใบประกอบวิชาชีพครู

แจ้งนักศึกษาที่จะมาดำเนินการรับใบประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.ให้เช็คเลขรหัส Upload
2.ให้แต่ละห้องส่งตัวแทน 3 คน เพื่ิอเป็นตัวแทนรับและรับผิดชอบเอกสารที่รับไป
3.ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเอกสาร

หมายเหตุ 
* กรณีที่นักศึกษาให้เพื่อนหรือบุคคลอื่นรับแทน ให้นักศึกษาเตรียมใบมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา เพื่อหลักฐานในการรับเอกสาร
**ให้มารับได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 15.30 น. ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ม.ใน)
***การแต่งกายมารับ ขอให้เป็นชุดสุภาพเท่านั้น
****กรณีชื่อ-นามสกุลผิด ให้นักศึกษานำบัตรประกอบวิชาชีพไปสมัครสอบบรรจุก่อน พร้อมทั้งรับเอกสาร คศ.03 และคศ.06 ที่ทางคณะเตรียมไว้ให้เพื่อดำเนินการแก้ไขที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อาคาร 1 ชั้นล่าง ช่อง 7 ที่ กรุงเทพมหานคร