• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แจ้งผู้เข้าอบรมมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เข้าอบรมที่อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์