• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ การสอบสัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับชั้นปีที่ 1-3

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1-3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องพระบาง ตึก 15 นำทีมโดยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์