• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การสัมภาษณ์ทุน SET

วันอังครที่ 8 สิงหาคม 2561 การสัมภาษณ์ทุน SET เพื่อให้โอกาสทาการศึกษาแก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอัมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำทีมโดย ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์