• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการประเมินคุณภาพทั้ง 5 ท่าน  

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ เป็น ประธานคณะกรรมการการประเมินฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ยศเมธากุล กรรมการและเลขานุการ

โดยผลการประเมิน 4.22 อยู่ในระดับ ดี