• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มงคล จันทร์ภิบาล

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มงคล จันทร์ภิบาล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"