• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

ณ ห้องชอนตะวัน อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ

ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย ให้ความรู้ โดย อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์