• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศ [มูลนิธิ SET]

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศ จากมูลนิธิ SET โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวโอวาส แก่นักศึกษา ที่ได้รับทุน ต่อจากนั้นเป็นการ มอบทุนการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นตัวแทน ในการมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษาที่ดีต่อนักศึกษาในการพัฒนาและเรียนรู้ไปเป็นครูในอนาคต ต่อไป