• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมการจัดการแข่งขันวิชาการ วิชาชีพครู 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม และฝ่ายงานกิจการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรคื เข้าร่วมการประชุม การแข่งขันวิชาการ วิชาชีพครู 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย หารือเกี่ยวกับการจัดโครงการแข่งขันวิชาการ วิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดเวทีการแข่งขัน แก่ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ได้มีโอกาสแสดงออกถึง ความรู้ ทางด้านวิชาการ