• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการติดตามความก้าวหน้าการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [โมดูล2]

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้การบรรยาย ในหัวข้อ PLC (Professional Learning Community) และเป็นการร่วมกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอแผนงานของครู ตามที่ได้รับมอบหมาย