• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโครงการ E-PLC ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและโครงการ E-PLC  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้น อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การบรรยาย ในหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน และช่วยบ่ายเป็นการประกวดรางวัล สื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯที่มีผลงาน ผ่านเกณฑ์ตามคณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชา