• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สัมมนาปลายภาค ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโครงการ E-PLC ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนาปลายภาค ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโครงการ E-PLC ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวเปิดงาน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา และ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ให้การบรรยายในหัวข้อ E-PLC และได้ร่วมกับผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยง ลงปฏิบัติ ขั้นตอนตาม E-PLC