• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ คณาจารย์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง การสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดย รองศาสตราจารย์.ดร.มนตรี แย้มกสิกร