• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เรื่อง  ทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน
 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว โดยลงทะเบียนวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดระยะเวลาที่คณะครุศาสตร์กำหนด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับรอง

๒. จำนวนทุนและระยะเวลาการขอรับทุน
    ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 ทุน  ทุนละไม่เกิน 5,000 บาท
    - กำหนดการยื่นขอรับทุน วันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2561 
    - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม  2561 
    - ผู้ได้รับทุนทำสัญญารับทุน ภายนวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2561 

๓. หลักฐำนประกอบกำรสมัครขอรับทุน 
    - ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่คณะครุศาสตร์กำหนด 
    - เครื่องมือการวิจัยผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
    - เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  จำนวน 1 เล่ม

สามารถดาวน์โหลดดอกสารและใบสมัคร ตามไฟล์ที่แนบ