• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการเปิดโลกทัศน์ในการทำงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์ในการทำงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่ นครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดโดย ผศ. ดร. สาธร ทรัพย์รวงทอง ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายแผนและวิจัย ได้ถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579) สู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ สู่การเป็น Smart University และวิทยากรโดย อ.สุดปฐพี เวียงสี ให้แนวคิดเกี่ยวกับการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อปรับตัวในการจัดการศึกษาในยุคดิจิตัล