• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง  ให้โอวาทแก่ นายธนบดี บ้านสระ และ นางสาวธิติพร วงษ์ใจ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโนีเซีย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู ณ  Universitas  Islam Indonesia ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562