• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โดยได้เกียรติจาก อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียน ทุกคน จากนั้น อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการบรรยายขั้นตอนในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้