• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-Net

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-Net นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากนั้น ดร.ไกรวิชญ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ชี้แจง พร้อมอธิบายขึ้นตอน และกระบวนการในการปฏิบัติต่อหน้าที่ในการคุมสอบ