• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมจิตบริหาร เจริญปัญญา และ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัด กิจกรรมจิตบริหาร เจริญปัญญา และ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก โดยช่วงแรกเป็นการจิตบริหาร เจริญปัญญา โดย อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นผู้ดูแล และช่วงที่สอง เป็นการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เวนุกา ตาลาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ดูแล โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 1 ตามนโยบายการผลิตครูจากคุรุสภา เป็นโครงการหนึ่งภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์