• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบโอนทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม ราชภัฏ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบโอน ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) โดยให้แต่กายนักศึกษาแบบพิธีการ ถูกระเบียบ และให้นำบัตรนักศึกษามาบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม