• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ โครงการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครู

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดโครงการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครู ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป้นการบรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว