• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ด้วยการบริหาร

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ด้วยการบริหาร ในเวลา 18.00 น.  ณ บริเวณลานกิจกรรม หอพักนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยเป็นส่วนหนึงของการผลิตครูตามมาตรฐานคุรุสภา โดยมีอาจารย์ ธนสิริ โชคทวีพาณิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา เป็นผู้ควบคุมและดูแลกิจกรรม