• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัด คณะ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัด คณะ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกัน ทั้งนี้จึงได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี