• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 18-19 มีนาคม 2562

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ณ ห้องประชุม 821 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก      
อาจารย์ปุณยภา บุญธรรม อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์