• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้ง บันฑิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำขอบัณฑิต

ประชาสัมพันธ์ บันฑิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รหัส 56 ให้เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำขอบัณฑิต ได้ที่ link http://edu.nsru.ac.th/2018/gradsurvey/